Dating sider i danmark Christiansø Neue leute kennenlernen app

durch  |  05-May-2016 14:31

Victor Madsen, anmodede mig om at fore- tage en saadan Revision, paatog jeg mig gerne Hvervet, og Resultatet af Arbejdet er blevet det her foreliggende Kort. I saa Tilfælde er Prikken paa Kortet i Regelen anbragt midt i ved- kommende By eller Landsby. Det gælder her, at der for mange Boringers Ved- kommende ikke har foreligget Boreprøver til Undersøgelse, og man har da udelukkende Boremesterens Opgivelser at holde sig til. Ravn: Carlsbergfondets Dybdeboring i Grøndals Eng ved København 1894 — 1907 og dens videnskabelige Resultater. Within a single region, diluvial sand is most commonly distributed in Himmerland, where it prédominâtes as the principal surface material.

Dette beror især paa Kvartærafl ej ringernes meget ulige *) K. Nogen Usikkerhed bliver der dog ofte tilbage, særlig naar Talen er om det yngre Tertiær; her er det i adskillige Tilfælde meget vanskeligt, maaske umuligt, at afgøre, om man har med Oligocæn eller Miocæn at gøre, og jeg tør selvfølgelig ikke hævde, at jeg her overalt har truffet det rette. There are varions théories as to its origin; one opinion is that it is a surface moraine which, while on the surface of the ice, has been well washed out, the lime and clay being removed by the agency of. that this surface layer (which in West Jutland, where it has its main distri- bution, has af ter its deposition gone through an entire glacial period (besides two non-glacial periods) and therefore has long been exposed to an arctic climate which, in the first place, has prevented any growth of vegetation and, in the second place, has promoted arctic conditions in the earth's crust) must have obtained its peculiar character as a conséquence of the so-called "Brodelbewegung" whereby the upper- most layer of the earth has been agitated into a kind of "boiling" motion. 45 erial, the force of the flow and perhaps especially by the duration of the deposition.

Geologisk Kort over Danmark Dybere liggende Dannelser Carte géologique du Danemark Les formations prcqiiaternaires ved J. Som det fremgaar af Kortet, er Prikkerne meget ujevnt fordelte over Landet. I en Egn, hvor man har baade Skrivekridt og daniske Stenarter, er Boremestrenes sædvanlige Betegnelse »Kridt« for Skrivekridtet og »Kalk« eller »Kalk- sten og Flint« for Daniet. In West Jutland sand is widely distributed; to a very great extent it is diluvial sand, but in that part of the country we often find a form that is cailed Stony Sand; it is unstratified and contains hardly any lime.

I den følgende tabellariske Oversigt over Lokaliteterne vil man kunne se, hvor dette er Tilfældet. Angives der saaledes »Skiferler« fra en Egn, hvor man ad anden Vej har er- faret, at der forekommer Paleocæn, kan man være nogenlunde vis paa, at det netop er denne Etage, der er truffet. In Vendsyssel the high ground consists almost exclusively of sand.

Ved Udarbejdelsen af Kortet er naturligvis først og fremmest be- nyttet alle de Oplysninger, som er offentliggjorte i Litteraturen. Undertiden ligger Lokaliteterne saa nær hverandre, at det ikke paa et Kort i saa lille Maalestok har været mu Hgt at angive hver enkelt ved en Prik; saadanne tæt liggende Punkter er da slaaet sam- men i Grupper, og hver Gruppe betegnet med en enkelt Prik. Disse kan dog ogsaa i mange Tilfælde danne sikre Holdepunkter. Apart from East Himmerland, clayey soil is very rare in that county.

UBRARY ROYAL ONTARIO MUSt UM T Danmarks geologiskp: Undersøgelse. Skønt alt, hvad man kender af Moler, sandsynligvis er løse Flager, vil man dog ved Thisted og Livø Bredninger ligesom paa ældre Kort finde Omraader, hvor Moler er angivet som Kvartærets Underlag. The expression "late-glacial" sand must therefore be inter- preted as: extramarginal sand. Outwash plains have originated as large sand deposits which have been deposited in front of the inland ice by the meltwater rivers in the same manner as those from glaciers, for instance in Iceland, to this day deposit sand and gravel in the form of large plains in front of their margin.

Forum-Mitarbeiter anzeigen